WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Z  ZACHOWANIA W KLASACH IV-VI

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10.06.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

Program Wychowawczy oraz Profilaktyki PSP Nr 2 w Pionkach

 

Zasady ogólne:

1.Wychowawcy klas na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach wystawiania oceny zachowania.

2. Każdy uczeń na początku roku oraz na początku II semestru otrzymuje kredyt 125 punktów, który jest równowartością oceny dobrej. W ciągu półrocza może go zwiększyć lub zmniejszyć, co odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie zachowania. Wyjściową oceną z zachowania jest ocena dobra.

3. Obowiązujące oceny z zachowania w klasach IV – VI: wzorowa, bardzo dobra, dobra, poprawna, nieodpowiednia, naganna.

4. Ustalono liczby punktów za działania pozytywne i negatywne (tab. 2,3) oraz sumy punktów na poszczególne oceny (tab. 1).

5. Działania uwzględnione w tabelach oparte są na następujących obszarach:

- wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

- postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

dbałość o honor i tradycje szkoły;

- dbałość o piękno mowy ojczystej; 

- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

- godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

- okazywanie szacunku innym osobom.

5. Punkty przydzielają nauczyciele oraz umieszczają je systematycznie w dzienniczku uwag. Dzięki temu uczniowie i ich rodzice mogą raz w miesiącu monitorować postępy w zakresie zachowania.

6. Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy w oparciu o uzyskaną na koniec semestru sumę punktów.

7. Ocena z zachowania jest oceną jawną, wystawianą przez nauczyciela w obecności uczniów nie później niż tydzień przed radą klasyfikacyjną.

8. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

TABELA NR 1 Zachowanie

Punkty

wzorowe

200 i więej

bardzo dobre

151-199

dobre

100-150

poprawne

51-99

nieodpowiednie

21-50

naganne

20 i mniej

TABELA NR 2

Waga pozytywnych zachowań L.p. Pożądane reakcje ucznia Punkty Kto wstawia
P1. Udział w szkolnym konkursie przedmiotowym/zawodach sportowych (w zależności od uzyskanych wyników). 5 opiekun konkursu
P2. Udział w konkursie przedmiotowym/zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim/ogólnopolskim (w zależności od wyników). 5-10 opiekun konkursu
P3. Laureat w konkursie przedmiotowym/ zawodach sportowych. 15 opiekun konkursu
P4. Efektywne pełnienie funkcji w szkole, np. przewodniczący SU. 10 (raz w semestrze) opiekun SU
P5. Efektywne pełnienie funkcji w klasie, np. przewodniczący klasowy, skarbnik itp. 5 (raz w semestrze) wychowawca
P6. Praca na rzecz szkoły, np. pomoc w bibliotece, wykonanie pomocy naukowych(które nie były oceniane z przedmiotów), itp. 5 (za każdą pracę ) każdy nauczyciel
P7. Czynny udział w uroczystościach szkolnych, np.

rola w przedstawieniu.

10 opiekun
P8. Pomoc w przygotowaniu imprezy szkolnej. 5 (za każdą imprezę) wychowawca
P9. Praca na rzecz klasy, np. przygotowanie gazetki, imprez, itp. 2 (za każdą pracę) wychowawca
P10. Udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły np: zbiórka makulatury, nakrętek, akcja „Góra grosza”, karmy dla psów i inne. max 20 w półroczu opiekun
P11. Wzorowe wypełnianie obowiązków dyżurnego. 2 (za każdy dyżur) każdy nauczyciel
P12. Systematyczny udział w zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę (co najmniej 80 % obecności). 10 (za każde zajęcia raz w semestrze) prowadzący zajęcia
P13. Wyjątkowa kultura osobista - dobre maniery w stosunku do dorosłych i rówieśników, brak wulgarnego słownictwa, zachowanie odpowiednie do sytuacji, nieuleganie nałogom, okazywanie szacunku pracownikom szkoły i innym uczniom. 10 (raz w semestrze) wychowawca
P14. Wyjątkowa kultura osobista na poszczególnych przedmiotach. 5 (raz w semestrze) każdy nauczyciel
P15. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i prawidłowe reagowanie na przejawy zagrożenia. 5 (raz w semestrze) każdy nauczyciel
P16. Stosunek do nauki; średnia 4,75

średnia 4,0

10 (raz w semestrze)

5 (raz w semestrze)

wychowawca
P17. Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości poza szkolnych np. udział w poczcie sztandarowym, udział w uroczystościach patriotycznych i innych 10 (za każdą uroczystość) nauczyciel
P 18. Dbałość o zdrowie swoje i innych, udział w programach profilaktycznych. (niewychodzenie na dwór gdy jest zła pogoda, ubiór adekwatny do pogody, zdrowe odżywianie, propagowanie zdrowego stylu życia) 5 (za każde znaczące działanie z pochwałą nauczyciela) nauczyciel
P 19. Brak godzin nieusprawiedliwionych 0-2

3-5

10 (raz w semestrze)

5 (raz w semestrze)

nauczyciel
P 20. Wygląd nie budzący zastrzeżeń, dotyczy również stroju na w-f, zachowanie higieny, strój odpowiedni do szkoły zgodnie z regulaminem szkoły. 5 (raz w semestrze) nauczyciel
P 21. Poszanowanie godności innych, angażowanie się w działania mające poprawić wygląd szkoły, sprawy porządkowe. 5 (każdorazowo) nauczyciel
P 22. Inne pozytywne zachowania (nieujęte w poprzednich punktach) – według uznania nauczyciela (np. jednorazowa pomoc innej osobie, pojedyncze zachowanie godne pochwały, itp.) 0 - 5 (każdorazowo) nauczyciel
P 23. Premia za całkowity brak punktacji ujemnej 10 (raz w semestrze) wychowawca

 

TABELA NR 3

Waga negatywnych zachowań Lp. Niepożądane reakcje ucznia Punkty Kto wstawia
N1. Spóźnienia na lekcje z własnej winy. 2 (za każdym razem ) wychowawca
N2. Nieusprawiedliwiona nieobecność na lekcji. 2 (za każdą godzinę) wychowawca
N3. Brak zmiany obuwia. 2 (za każdym razem ) nauczyciel
N4. Przetrzymywanie książek z biblioteki 5 wychowawca, bibliotekarz
N5. Uciążliwe przeszkadzanie na lekcji (dotyczy jednej jednostki lekcyjnej). 5-10 każdy nauczyciel
N6. Niewykonanie poleceń nauczyciela. 10 nauczyciel
N7. Celowe zniszczenie mienia szkolnego lub własności innej osoby. 20 nauczyciel
N8. Wyjście bez zezwolenia poza teren szkoły w trakcie przerwy lub lekcji. 10 (za każde zdarzenie) wychowawca
N9. Nagminne nieprzygotowanie do lekcji 5 nauczyciel
N10. Aroganckie zachowanie wobec kolegów, okłamywanie. 5 nauczyciel
N11. Aroganckie zachowanie wobec starszych, okłamywanie. 10 każdy nauczyciel
N12. Stwierdzone zaczepianie słowne lub fizyczne (dokuczanie, ubliżanie, przezywanie, ośmieszanie, wulgarne słownictwo, wulgarne gesty). 15 ( za każde przewinienie) każdy nauczyciel
N13. Udział w bójce. 10 nauczyciel
N14. Pobicie. 15 wychowawca
N15. Znęcanie się (współudział) nad kolegami, zorganizowana przemoc, zastraszanie. 15 wychowawca
N16. Kradzież. 20 wychowawca
N17. Niewłaściwe zachowanie podczas wycieczek szkolnych. 10 (za całą wycieczkę) opiekun
N18. Zachowania zagrażające zdrowiu bądź życiu. 10 nauczyciel
N19. Zaśmiecanie otoczenia (dotyczy jednego zdarzenia). 2 nauczyciel
N20. Niewłaściwe zachowanie podczas przerwy, np. przebywanie w miejscach niedozwolonych, bieganie itp. 5 nauczyciel
N21. Stosowanie używek (alkohol, narkotyki, papierosy)-również poza szkołą, potwierdzone obserwacją pracownika szkoły. 15 ( za każde przewinienie) wychowawca
N22. Wyłudzanie pieniędzy. 15 wychowawca
N23. Podrabianie podpisu, oceny, fałszowanie usprawiedliwienia. 15 wychowawca
N24. Używanie telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3, itp. 5 (za każde zdarzenie) nauczyciel
N25. Fotografowanie lub filmowanie zdarzeń z udziałem innych osób bez ich zgody. 10 nauczyciel
N26. Upublicznianie materiałów i fotografii bez zgody obecnych na nich osób. 15 wychowawca
N27. Niestosowny strój, brak stroju galowego, makijaż. 5 wychowawca
N28. Zachowania naganne poza szkołą (zgłoszone do szkoły). 10 (za każde zdarzenie) nauczyciel
N29. Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach i imprezach szkolnych (gwizdy, wyśmiewanie, krzyki i inne) 10 nauczyciel
N30. Przynoszenie do szkoły ostrych narzędzi, innych niebezpiecznych przedmiotów i substancji. 15 wychowawca
N31. Inne niestosowne zachowania (nieujęte w poprzednich punktach) 5-10 nauczyciel
N32. Interwencja policji. 15 wychowawca
N33. Upomnienie Dyrektora PSP Nr 2. 40 wychowawca
N34. Nagana Dyrektora PSP Nr 2. 50 wychowawca

 

Uwagi końcowe:

1. Oprócz systemu punktów uczeń podlega wszystkim innym karom i nagrodom przewidzianym w Statucie Szkoły.

2. Uczeń, który otrzymał upomnienie Dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyżej niż dobra.

3. Uczeń, który otrzymał naganę Dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawna.

4. W sprawach szczególnych decyzję podejmuje zespół wychowawczy, rada pedagogiczna lub dyrekcja szkoły.

5. Uczeń, który otrzymał w ciągu semestru -50 punktów nie może mieć wzorowego zachowania.