Załącznik nr 3

do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 26/2020

Regulamin świetlicy szkolnej

działającej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Pionkach.

Rok szkolny 2020/2021

 Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo – wychowawczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

Cele i zadania świetlicy

 1. Wychowawcy świetlicy szkolnej
 2. Do zadań świetlicy szkolnej należy:

Założenia organizacyjne

1.      Uczniowie mogą skorzystać z opieki świetlicy szkolnej codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach :  7.00- 16.00 . W godzinach od 11.00 do 12.00 na świetlicy wydawane są posiłki obiadowe.

2.      Zajęcia świetlicowe odbywają się w sali, która mieści się w piwnicach szkoły  lub, o ile pozwala na to pogoda,  na  boisku szkolnym albo placu zabaw. W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą odbywać się w innych miejscach.

·         Środki  do dezynfekcji rąk rozmieszczone są w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlicę należy wietrzyć ( nie rzadziej , niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy) w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu  dezynfekcji.

·         Po zakończeniu zajęć przy stoliku opiekun świetlicy dezynfekuje stolik  dotykany przez ucznia.

·         Rodzic oraz uczeń wchodzący do szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk.

·         Rodzic nie może przebywać w świetlicy. Przyprowadzając dziecko lub odbierając zgodnie z planem pobytu na świetlicy czeka na korytarzu zachowując odpowiednią odległość 1.5 m od nauczyciela lub innych osób czekających na  odbiór swoich dzieci z zachowaniem norm sanitarnych- dezynfekcja rąk, osłona nosa i ust.

·         Nauczyciel świetlicy pilnuje, aby uczniowie nie gromadzili się w większe grupy.

·         Nauczyciel świetlicy obserwuje uczniów i w przypadku zauważenia objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych izoluje ucznia z zachowaniem 2m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadamia opiekunów dziecka o konieczności odebrania ucznia ze szkoły oraz dyrektora szkoły i wychowawcę klasy  ucznia.

·          W świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania, unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Nie ma obowiązku noszenia maseczki na świetlicy.

·         Nauczyciele świetlicy zobowiązani są  do noszenia przyłbicy lub maski jeżeli nie może być zachowany dystans min. 1,5 m.

·         Uczniowie korzystający ze świetlicy nie mogą zabierać ze sobą żadnych zabawek .

·         Z sali, w której przebywa grupa,  usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

 

·         Uczniowie korzystający ze świetlicy korzystają z toalet,  które znajdują się na parterze.

·         Do toalety uczeń idzie sam lub z innym uczniem/ uczennicą .

 

3.      Uczestnikiem zajęć świetlicowych jest uczeń zapisany do świetlicy przez rodziców lub opiekunów.

4.      W świetlicy szkolnej  mogą także przebywać uczniowie nie zapisani do niej, oczekujący na terenie szkoły na planowe zajęcia lub zajęcia pozalekcyjne oraz skierowani przez dyrekcję szkoły z powodu nieobecności nauczyciela  oraz dzieci nie  uczęszczające na lekcje religii bądź zwolnione z zajęć w-f.

5.       Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się   wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów na kwestionariuszu zgłoszenia ( załącznik nr 1) dziecka do świetlicy.

6.      Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.

7.      Dziecko ze świetlicy szkolnej mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do Upoważnienia rodzica do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej(załącznik nr 2)

8.      Każda zmiana w sposobie odbioru, powrotu dziecka do domu ze świetlicy szkolnej musi być jak najszybciej zgłoszona do wychowawcy świetlicy i zapisana w formie stosowanego oświadczenia.

9.      Samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy wymaga pisemnej zgody rodziców wraz z określeniem godziny wyjścia dziecka ze świetlicy.

10.   Nie podlega opiece świetlicowej dziecko, które nie dotrze do świetlicy.

11.  Wychowawca świetlicy telefonicznie informuje rodzica  o  nieobecności  dziecka   w  świetlicy w sytuacji, gdy było ono w szkole na lekcjach.

12.  Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej 

      i punktualnego odbierania swoich dzieci po skończonych zajęciach.

 

     Procedura w przypadku gdy rodzic/ opiekun prawny nie dopełnia obowiązku odebrania dziecka ze świetlicy szkolnej

- wychowawca świetlicy szkolnej wykonuje telefon do rodziców/ opiekunów  prawnych bądź osoby upoważnionej do odbioru dziecka z informacją o konieczności natychmiastowego odbioru dziecka. Fakt późnego odebrania dziecka zostanie odnotowany w dokumentacji i  przekazany dyrektorowi szkoły, do pedagoga szkolnego i wychowawcy dziecka.

- wychowawca świetlicy szkolnej próbuje nawiązać kontakt z  rodzicami/opiekunami prawnymi, osobami upoważnionymi, w odstępstwie czasowym (do 60min.);wychowawca świetlicy sporządza właściwą notatkę i o całej sytuacji informuje dyrektora szkoły

- w przypadku gdy nie można nawiązać kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi, osobami  upoważnionymi  we wniosku (nie odbierają telefonu, nie ma informacji dlaczego nie zjawili się w szkole, nie ma informacji o spóźnieniu wychowawca świetlicy wykonuje telefon na policję i zgłasza zaistniały fakt; wychowawca świetlicy oczekuje na przyjazd policji a następnie wykonuje zalecenia policji.

.

13. W sprawach nienormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje

       dyrektor szkoły.

Wychowankowie świetlicy.

 1. Uczeń przychodząc do świetlicy szkolnej zgłasza się do wychowawcy świetlicy.
 2. Uczeń ma obowiązek informowania wychowawcy świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym oddaleniu się, wyjściu ze świetlicy.
 3. Uczeń ponosi odpowiedzialność za własne postępowanie.
 4. Uczeń  uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy.
 5. Korzystający ze świetlicy mają prawo:                                                                            -  uczestniczyć w grach, zabawach i konkursach organizowanych przez świetlicę,           -  reprezentować świetlicę na konkursach, zawodach i występach,                                      -  przedstawiać wychowawcy swoje problemy i uzyskać od niego pomoc i wyjaśnienia.
 6. Uczeń  korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek dbać o ład i porządek oraz szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
 7. Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.
 8. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej nie mogą korzystać z telefonów komórkowych.
 9. Za zaginione rzeczy przyniesione z domu świetlica szkolna nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Zabrania się przynoszenia do świetlicy zabawek pod rygorem ich utraty.
 11. Uczeń przyjmuje właściwą postawę wobec nauczycieli i personelu szkolnego.

Nagrody i wyróżnienia

Kary

Dokumentacja świetlicy

 1. Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora szkoły na początku roku szkolnego.
 2. Ramowy rozkład dnia.
 3. Dziennik zajęć.
 4.  Oświadczenie rodziców dotyczące pobytu dziecka w świetlicy, Upoważnienie rodzica do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej.

5.      Semestralne i roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.

 1. Regulamin świetlicy szkolnej.

Regulamin został zatwierdzony  Uchwałą  Rady Pedagogicznej w dniu 14.09.2015 r., zaktualizowany 25.08.2020r. po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.