• WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

      ZACHOWANIA W KLASACH IV-VIII

     

    Podstawa prawna:

    1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  i słuchaczy w szkołach publicznych  /Dz.U. 2019 poz. 373

    2.  Statut PSP Nr 2 w Pionkach

     

     

    Zasady ogólne:

    1.Wychowawcy klas na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach wystawiania oceny zachowania.

    2. Każdy uczeń na początku roku oraz na początku II semestru otrzymuje 0 punktów. 

    3. Obowiązujące oceny z zachowania w klasach IV – VIII: wzorowa, bardzo dobra, dobra, poprawna, nieodpowiednia, naganna.

    4. Ustalono liczby punktów za działania pozytywne i negatywne (tab. 2,3) oraz sumy punktów na poszczególne oceny (tab. 1).

    5. Działania uwzględnione w tabelach oparte są na następujących obszarach:

    - wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

    - postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

    - dbałość o honor i tradycje szkoły;

    - dbałość o piękno mowy ojczystej; 

    - dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

    - godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

    - okazywanie szacunku innym osobom.

    5. Punkty przydzielają nauczyciele oraz umieszczają je systematycznie w dzienniku elektronicznym. Dzięki temu uczniowie i ich rodzice mogą na bieżąco monitorować postępy w zakresie zachowania.

    6. Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy w oparciu o uzyskaną na koniec semestru sumę punktów.

    7. Ocena z zachowania jest oceną jawną, wystawianą przez nauczyciela w obecności uczniów nie później niż tydzień przed radą klasyfikacyjną.

    8. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

     

    TABELA NR 1 Zachowanie

    Punkty

                   wzorowe

    76 i więcej

                       bardzo dobre

    51 do 75

              dobre

    0 do 50

                    poprawne

    -1 do -45

                   nieodpowiednie

    -46 do -69

                naganne

    -70 i więcej

     

     

    TABELA NR 2

    Waga pozytywnych zachowań L.p.

    Pożądane reakcje ucznia

    Punkty

    Kto wstawia

    P1.

    Udział w szkolnym konkursie przedmiotowym/zawodach sportowych (w zależności od uzyskanych wyników).

    5

    opiekun konkursu

    P2.

    Udział w konkursie przedmiotowym/zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim/ogólnopolskim (w zależności od wyników).

    5-10

    opiekun konkursu

    P3.

    Laureat w konkursie przedmiotowym/ zawodach sportowych.

    15

    opiekun konkursu

    P4.

    Efektywne pełnienie funkcji w szkole, np. przewodniczący SU.

    10 (raz w semestrze)

    opiekun SU

    P5.

    Efektywne pełnienie funkcji w klasie, np. przewodniczący klasowy, skarbnik itp.

    5 (raz w semestrze)

    wychowawca

    P6.

    Praca na rzecz szkoły, np. pomoc w bibliotece, wykonanie pomocy naukowych(które nie były oceniane z przedmiotów), itp.

    5 (za każdą pracę )

    każdy nauczyciel

    P7.

    Czynny udział w uroczystościach szkolnych, np.

    rola w przedstawieniu.

    10

    opiekun

    P8.

    Pomoc w przygotowaniu imprezy szkolnej.

    5 (za każdą imprezę)

    wychowawca

    P9.

    Praca na rzecz klasy, np. przygotowanie gazetki, imprez, itp.

    2 (za każdą pracę)

    wychowawca

    P10.

    Udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły np: zbiórka makulatury, nakrętek, akcja „Góra grosza”, karmy dla psów i inne.

    max 20 w półroczu

    opiekun

    P11.

    Wzorowe wypełnianie obowiązków dyżurnego.

    2 (za każdy dyżur)

    każdy nauczyciel

    P12.

    Systematyczny udział w zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę (co najmniej 80 % obecności).

    10 (za każde zajęcia raz w semestrze)

    prowadzący zajęcia

    P13.

    Wyjątkowa kultura osobista - dobre maniery w stosunku do dorosłych i rówieśników, brak wulgarnego słownictwa, zachowanie odpowiednie do sytuacji, nieuleganie nałogom, okazywanie szacunku pracownikom szkoły i innym uczniom.

    10 (raz w semestrze)

    wychowawca

    P14.

    Wyjątkowa kultura osobista na poszczególnych przedmiotach.

    5 (raz w semestrze)

    każdy nauczyciel

    P15.

    Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i prawidłowe reagowanie na przejawy zagrożenia.

    5 (raz w semestrze)

    każdy nauczyciel

    P16.

    Stosunek do nauki; średnia 4,75

    średnia 4,0

    10 (raz w semestrze)

    5 (raz w semestrze)

    wychowawca

    P17.

    Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości poza szkolnych np. udział w poczcie sztandarowym, udział w uroczystościach patriotycznych i innych

    10 (za każdą uroczystość)

    nauczyciel

    P 18.

    Dbałość o zdrowie swoje i innych, udział w programach profilaktycznych. (niewychodzenie na dwór gdy jest zła pogoda, ubiór adekwatny do pogody, zdrowe odżywianie, propagowanie zdrowego stylu życia)

    5 (za każde znaczące działanie z pochwałą nauczyciela)

    nauczyciel

    P 19.

    Brak godzin nieusprawiedliwionych 0-2

    3-5

    10 (raz w semestrze)

    5 (raz w semestrze)

    nauczyciel

    P 20.

    Wygląd nie budzący zastrzeżeń, dotyczy również stroju na w-f, zachowanie higieny, strój odpowiedni do szkoły zgodnie z regulaminem szkoły.

    5 (raz w semestrze)

    nauczyciel

    P 21.

    Poszanowanie godności innych, angażowanie się w działania mające poprawić wygląd szkoły, sprawy porządkowe.

    5 (każdorazowo)

    nauczyciel

    P 22.

    Inne pozytywne zachowania (nieujęte w poprzednich punktach) – według uznania nauczyciela (np. jednorazowa pomoc innej osobie, pojedyncze zachowanie godne pochwały, itp.)

    0 - 5 (każdorazowo)

    nauczyciel

    P 23.

    Premia za całkowity brak punktacji ujemnej

    10 -raz w sem

    wychowawca

     

    TABELA NR 3

    Waga negatywnych zachowań Lp.

    Niepożądane reakcje ucznia

    Punkty

    Kto wstawia

    N1.

    Spóźnienia na lekcje z własnej winy.

    -2 (za każdym razem )

    wychowawca

    N2.

    Nieusprawiedliwiona nieobecność na lekcji.

    -2 (za każdą godzinę)

    wychowawca

    N3.

    Brak zmiany obuwia.

    -2 (za każdym razem )

    nauczyciel

    N4.

    Przetrzymywanie książek z biblioteki

    -5

    wychowawca, bibliotekarz

    N5.

    Uciążliwe przeszkadzanie na lekcji (dotyczy jednej jednostki lekcyjnej).

    -5 do -10

    każdy nauczyciel

    N6.

    Niewykonanie poleceń nauczyciela.

    -10

    nauczyciel

    N7.

    Celowe zniszczenie mienia szkolnego lub własności innej osoby.

    -20

    nauczyciel

    N8.

    Wyjście bez zezwolenia poza teren szkoły w trakcie przerwy lub lekcji.

    -10 (za każde zdarzenie)

    wychowawca

    N9.

    Nagminne nieprzygotowanie do lekcji

    -5

    nauczyciel

    N10.

    Aroganckie zachowanie wobec kolegów, okłamywanie.

    -5

    nauczyciel

    N11.

    Aroganckie zachowanie wobec starszych, okłamywanie.

    -10

    każdy nauczyciel

    N12.

    Stwierdzone zaczepianie słowne lub fizyczne (dokuczanie, ubliżanie, przezywanie, ośmieszanie, wulgarne słownictwo, wulgarne gesty).

    -15 ( za każde przewinienie)

    każdy nauczyciel

    N13.

    Udział w bójce.

    -10

    nauczyciel

    N14.

    Pobicie.

    -15

    wychowawca

    N15.

    Znęcanie się (współudział) nad kolegami, zorganizowana przemoc, zastraszanie.

    -15

    wychowawca

    N16.

    Kradzież.

    -20

    wychowawca

    N17.

    Niewłaściwe zachowanie podczas wycieczek szkolnych.

    -10 (za całą wycieczkę)

    opiekun

    N18.

    Zachowania zagrażające zdrowiu bądź życiu.

    -10

    nauczyciel

    N19.

    Zaśmiecanie otoczenia (dotyczy jednego zdarzenia).

    -2

    nauczyciel

    N20.

    Niewłaściwe zachowanie podczas przerwy, np. przebywanie w miejscach niedozwolonych, bieganie itp.

    -5

    nauczyciel

    N21.

    Stosowanie używek (alkohol, narkotyki, papierosy)-również poza szkołą, potwierdzone obserwacją pracownika szkoły.

    -15 ( za każde przewinienie)

    wychowawca

    N22.

    Wyłudzanie pieniędzy.

    -15

    wychowawca

    N23.

    Podrabianie podpisu, oceny, fałszowanie usprawiedliwienia.

    -15

    wychowawca

    N24.

    Używanie telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3, itp.

    -5 (za każde zdarzenie)

    nauczyciel

    N25.

    Fotografowanie lub filmowanie zdarzeń z udziałem innych osób bez ich zgody.

    -10

    nauczyciel

    N26.

    Upublicznianie materiałów i fotografii bez zgody obecnych na nich osób.

    -15

    wychowawca

    N27.

    Niestosowny strój, brak stroju galowego, makijaż.

    -5

    wychowawca

    N28.

    Zachowania naganne poza szkołą (zgłoszone do szkoły).

    -10 (za każde zdarzenie)

    nauczyciel

    N29.

    Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach i imprezach szkolnych (gwizdy, wyśmiewanie, krzyki i inne)

    -10

    nauczyciel

    N30.

    Przynoszenie do szkoły ostrych narzędzi, innych niebezpiecznych przedmiotów i substancji.

    -15

    wychowawca

    N31.

    Inne niestosowne zachowania (nieujęte w poprzednich punktach)

    -5-10

    nauczyciel

    N32.

    Interwencja policji.

    -15

    wychowawca

    N33.

    Upomnienie Dyrektora PSP Nr 2.

    -40

    wychowawca

    N34.

    Nagana Dyrektora PSP Nr 2.

    -50

    wychowawca

    N35. Jedzenie i picie na lekcji -2 do -5 nauczyciel
    N36. Przemoc w internecie -10 nauczyciel
    N37. Niewywiązywanie się z zadeklarowanych lub powierzonych zadań. -5 do -10 nauczyciel
    N38. Nieoddanie podręczników do biblioteki najpóźniej do 2 dni przed Radą klasyfikacyjną -10 wychowawca
    N39. Ściąganie na sprawdzianie klasówce kartkówce. -5 nauczyciel
    N40. Nagminne nieprzynoszenie stroju na lekcje W-F -5 nauczyciel
    N41. Nieodanie w terminie dokumentacji usprawiedliwienia zgody pieniędzy na wycieczkę wypełniony -5 nauczyciel

    Oceny wzorowej nie może otrzymać uczeń posiadający łącznie -15 punktów.

    Oceny bardzo dobrej nie może otrzymać uczeń posiadający łącznie -20 punktów.

    Oceny dobrej nie może otrzymać uczeń posiadający łącznie -30 punktów.

     

     Uwagi końcowe:

    1. Oprócz systemu punktów uczeń podlega wszystkim innym karom i nagrodom przewidzianym w Statucie Szkoły.

    2. Uczeń, który otrzymał upomnienie Dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyższej niż dobra.

    3. Uczeń, który otrzymał naganę Dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawna.

    4. W sprawach szczególnych decyzję podejmuje zespół wychowawczy, rada pedagogiczna lub dyrekcja szkoły.